Luminal gastroenterologi

Luminala utskottet

Utskottet har till huvudsak arbetsuppgifter som initiering och uppdatering av Nationella riktlinjer inom ansvarsområdet, behandling av remisser utifrån med utlåtanden vidare till bl.a. SGFs styrelse, att bistå med utbildningar avseende sjuksköterskor – vartannat år i grundläggande IBD och vartannat år för avancerad omvårdnad inom IBD tillsammans med sponsor. Har också kontakt med föreningar för forskning: t.ex. SOIBO, ECCO och SGF. Utskottet har också en representant i SGFs utskott för luminal gastroenterologi. FSGS styrelse beslutar vilka som ska delta samt vem som är sammankallande. Utskottets medlemmar representerar olika verksamhetsområden och kompetenser. Kan vid behov kompletteras med deltagande av andra personer och särskilda uppgifter och utredningsuppdrag.