Stadgar

Stadgar för Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS)

Antagna vid konstituerande sammanträde 2009-09-30. Stadgeändring föreslagna i Falun 2018-05-16. Stadgeändringar föreslagna i Jönköping 2019-05-08

 • 1 Föreningens ändamål
  Föreningen är för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med gastroenterologisk sjukdom genom att;

 • verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom gastroenterologi genom att främja utbildning, utveckling och forskning inom gastroenterologisk omvårdnad
 • vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
 • stimulera och medverka till vidareutveckling av den omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom gastroenterologi
 • 2 Verksamhet
  När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 • 3 Medlemskap
  För att bli medlem i föreningen krävs att man är legitimerad sjuksköterska inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem som vill utträda ur föreningen ska meddela detta skriftligt.
 • 4 Medlemsavgift
  Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts ur föreningen.
 • 5 Årsmöte
  Årsmöte hålls en gång per år. Kallelse utgår via e-mail till föreningens medlemmar. Dagordning, valberedningens förslag, motioner och styrelsens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
  Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så begär skriftligen.
  Rösträtt vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar som erlagt årsavgift. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begärs. Alla beslut fattas genom majoritet. Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisor eller valberedning.

På årsmötet ska följande frågor behandlas:
Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av årsmötessekreterare
Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan samt budget
Motioner
Styrelsens förslag till årsmötet
Medlemsavgiftens storlek
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning

 • 6Styrelse
  Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen utses av årsmötet.

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt en till fyra övriga ledamöter. Det är önskvärt att dessa är jämnt fördelade från olika delar av Sverige samt att både mindre landsortssjukhus och större universitetssjukhus finns representerade. Ordförande och vice ordförande väljs för två år. Avgående ordförande ersätts under en period av två år förslagsvis av vice ordförande. Övriga ledamöter väljs på tre år med nyval av en till två ledamöter varje år.

Styrelsen ska hålla minst tre protokollförda möten per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen utser minst två ledamöter som är firmatecknare för föreningen.

FSGS har en representant i SGFs utskott för luminal gastroenterologi samt en representant i utskottet för lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar. Dessa utses av FSGS styrelse men behöver inte vara ledamöter. De ska dock vara medlemmar i FSGS. Totaltiden i SGFs utskott är 3 år.

 • 7 Valberedning
  Valberedningen ska bestå av två till tre ledamöter och har till uppgift att förbereda val till ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Ledamöternas mandatperiod är ett år.
 • 8 Revision
  Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till tom 31 december. Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. På årsmötet väljs två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant med en mandatperiod på ett år. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och förvaltning.
 • 9 Stadgeändring
  Beslut om ändringar av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Förslag till stadgeändring skall vara utsända i samband med kallelsen till årsmötet senast 14 dagar i förväg. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet
 • 10 Upplösning
  För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Vid ev. upplösning av föreningen ska pengarna lämnas till Mag-tarmfonden

 

Förslag stadgar, vers.1.2, 2017-12-19

Stadgarna reviderades, 2018

FSGS stadgar. vers. 1.4