Nurses Awarness Projekt

Resultatet av vårt samarbetes projekt med Otsuka NAP presenterades på Gastrodagarna i Linköping 2014
Carina Andersson, Eva Blackås, Anna Nordström, Susanna Jäghult

Bakgrund:

Patienter med en kronisk sjukdom som IBD behöver återkommande information och stöd. Det är många gånger sjuksköterskor som ger information och rådgivning till dessa patienter. Syftet med denna studie, ”Nurses Awareness Project” är att undersöka kunskap, medvetenhet och erfarenhet hos sjuksköterskor som kommer i kontakt med IBD-patienter för att se om det i förlängningen finns behov av mer utbildning och stöd till denna yrkesgrupp.

Metod:

En enkät skapades av fyra sjuksköterskor med hög kunskap inom IBD. Enkäten innehöll 33 frågor angående sjukdom och behandling vid IBD. Enkäten besvarades digitalt och tog ca tio minuter att besvara. Ett brev med information om syftet med studien samt hänvisning till en länk där den digitala enkäten låg skickades ut till 1300 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna arbetade på specialiserade gastroenheter, allmänmedicinska enheter eller allmänkirurgiska enheter. Både sjuksköterskor som arbetade med vuxna och barn tillfrågades. Undersökningen genomfördes under september till december 2013.

Resultat:

247 (19 %) sjuksköterskor besvarade enkäten. 126 av dessa svarade ”ja” på att de arbetade med IBD-patienter och analyserna är baserade på dessa. 41 % arbetade på gastroenhet, 44 % arbetade på allmänmedicinsk eller allmänkirurgisk enhet och 15 % på övrigt (t ex dialysenhet). Sjuksköterskorna hade hög kunskap om anatomi och fysiologi, etiologi och de vanligaste symtomen vid IBD. Kunskapsnivån var också hög när det gällde medicinsk behandling vid IBD samt extraintestinala manifestationer. Dock var kunskapen något sämre inom kirurgiska frågor. Till exempel svarade 43 % av respondenterna fel eller ”jag vet inte” på en fråga om vad en pouch är för något. Även frågor om antal som drabbas av IBD per år i Sverige samt rökningens effekt vid IBD rådde det en viss kunskapsbrist inom. På frågan om fertilitet och män som behandlas med sulfasalazin svarade 53 % rätt. Majoriteten av sjuksköterskor önskade mer utbildning för att fördjupa sina kunskaper inom IBD. Endast 8 % uttryckte inget behov av ytterligare kunskap.

Konklusion:

Sjuksköterskor som arbetar med IBD har hög kunskap inom området och är väl lämpade att ha informationssamtal och rådgivning till patienter med IBD. Dock finns en del områden där kunskapen ligger aningen lägre och vid utbildningssatsningar kan dessa resultat underlätta så att dessa områden prioriteras. Det uttrycktes också allmänt ett önskemål om mer utbildning hos sjuksköterskorna.