Levnadsvaneprojektet

Att förändra levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening medverkar i Socialstyrelsens projekt till stöd för hälso- och sjukvårdens införande av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna berör tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Syftet är att bidra till implementering av riktlinjerna med fokus på utbildningsinsatser ”från sjuksköterska till sjuksköterska”, men även genom att främja interprofessionellt samarbete med andra vårdprofessioner. Målet är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna. Projektet fortgår till och med 2014.

I hälso- och sjukvårdslagen står att ”den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt få upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada”.

Personer som söker hälso-och sjukvård har rätt att få professionell kunskap om samband mellan symtom och hur ohälsosamma levnadsvanor kan påverka välbefinnande och sjukdomsutveckling samt ska, om hen så önskar erbjudas stöd till förändring.
Att förändra en eller flera ohälsosamma levnadsvanor kan på sikt leda till att personen helt kan undvika eller skjuta upp en ofta livslång medicinering. Även den som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

I de Nationella riktlinjerna tydliggörs vilka metoder som är effektiva och som hälso-och sjukvården ska använda i sina möten med personer som röker/snusar, rör sig för lite, har ohälsosamma matvanor eller ett riskbruk av alkohol.

Riktlinjernas utformning kan användas som beslutsunderlag för att utforma och fördela resurser efter olika riskgruppers behov av stöd, samt möjliggör en enhetlig och säker uppföljning av insatta åtgärder.

Läs mer om Levnadsvaneprojektet utifrån ett Gastroperspektiv

http://www.swenurse.se/levnadsvanor